• وام ضروری

   بازنشستگان و موظفین محترم مشترک صندوق بازنشستگی کشوری می توانند از تاریخ اول مهرماه 1398 با توجه به شرایط و ضوابط زیر، از طریق همین بخش اقدام به ثبت درخواست وام ضروری خود نمایند. پس از اعلام اسامی متقاضیان واجد شرایط، مبلغ وام بر اساس اولویت تعیین شده به شماره حساب متقاضی نزد بانک صادرات ایران واریز و مراتب با پیام کوتاه (SMS) به اطلاع وی خواهد رسید.

   • ۹:۵۱ ۱۳۹۸/۷/۱۴

   ضوابط و شرایط دریافت وام

   - مبلغ وام هفتاد میلیون ریال می باشد و فقط به حساب متقاضی دربانک صادرات که درسیستم احکام درج شده و ازاین حساب حقوق بازنشستگی / وظیفه دریافت می نماید ، واریز خواهد شد.
    پرداخت اقساط وام 36 ماهه با کارمزد سالیانه 4% می باشد.
   متقاضیانی که از تاریخ صدور حکم بازنشستگی آنها کمتر از یکسال گذشته، مجاز به ثبت نام نمی باشند. 
    وراث ذکوری که تا سه سال آینده از لیست وظیفه بگیری حذف می شوند، مجاز به ثبت نام نمی باشند. 
    متقاضیانی که حکم ترمیم سال جاری برای آنان صادر نگردیده است، مجاز به ثبت نام نمی باشند. 
    فقط یکی از وراث وظیفه بگیر با رضایت سایر وراث وظیفه بگیر می تواند از وام استفاده نماید. لذا متقاضی می بایست پس از دریافت  <<فرم تعهد وراث>>  و تکمیل آن توسط سایر وارث، فرم مذکور را به همراه تصاویر کارت ملی و صفحه اول شناسنامه متعهدین (سایر وراث) جهت تایید در اختیار مدیریت های صندوق در مرکز استان قرار دهد. 
    لازم به ذکر است تکمیل فرم <<تعهد وراث>> برای وظیفه بگیران بیش از یک نفر الزامی است. 
    تنها در صورت ارائه فرم تعهد وراث و تایید مدیریت های صندوق بازنشستگی در مرکز استان درخواست ثبت نام کننده در لیست متقاضیان وام ضروری قرار خواهد گرفت. 
    درخصوص وراث صغیر و محجور ، اصل حکم سرپرستی صادره توسط دادگستری جمهوری اسلامی ایران درهنگام دریافت وام می بایست ارائه گردد. 
    "بازنشسته" متقاضی که علاوه بر حقوق بازنشستگی خود به همراه سایر وراث از حقوق وظیفه استفاده می نماید، به منظور امکان بهره مندی یک نفر از وراث وظیفه بگیر از تسهیلات وام ضروری، توصیه می شود "بازنشسته" متقاضی، از "دفترکل بازنشستگی" خود اقدام به ثبت نام نماید. 
    "وظیفه بگیر" متقاضی که علاوه بر اینکه به تنهایی از دفترکل اول حقوق وظیفه دریافت می کند ، به اتفاق وراث دیگر از دفترکل دوم نیز حقوق وظیفه دریافت می کند. توصیه می شود "وظیفه بگیر" متقاضی، از "دفترکل اول" اقدام به ثبت نام نماید تا امکان ثبت نام یک نفر از مابقی وراث وظیفه بگیر از "دفترکل دوم" فراهم گردد. 
   ذکر شماره دفترکل بازنشستگی، شماره ملی، شماره حساب بانک صادرات ایران و شماره تلفن همراه الزامی است. 
   ثبت نام در سامانه، حقی را برای دریافت وام به متقاضی ایجاد نخواهد کرد. 
    پس از اتمام مهلت ثبت نام، سوابق متقاضیان از جمله مجموع وام های دریافتی، بهره مندی از سایر تسهیلات، میزان حقوق و ... مورد بررسی و اولویت بندی قرار گرفته و بر اساس میزان اعتبار تخصیصی توسط بانک عامل،"واجدین شرایط" تعیین و اسامی در سامانه اعلام می گردد.