• بیمه عمر و حادثه - بازنشستگان وزارت امور اقتصادی و دارایی

      بازنشستگان محترم وزارت دارایی که تمایل به برقراری بیمه عمر (زیر70سال) و حادثه (زیر90سال) دارند،برای تکمیل فرم به کانون بازنشستگان حداکثرتا تاریخ 30مرداد 1401 مراجعه نمایند.

      • ۱۳:۸ ۱۴۰۱/۵/۲۴

      بازنشستگان محترم وزارت دارایی که تمایل به برقراری بیمه عمر (زیر70سال) و حادثه (زیر90سال) دارند،برای تکمیل فرم به کانون بازنشستگان حداکثرتا تاریخ 30مرداد 1401 مراجعه نمایند.