• بیمه تکمیل درمانی بازنشستگان سازمان امور مالیاتی کشور

   به منظور تکمیل و بررسی اطلاعات همکاران بازنشسته و وابستگان آنان به جهت بهره مندی از قرارداد جدید بیمه درمان تکمیلی دوره زمانی 1402-1401 حداکثر تا تاریخ 16 شهریور 1401 با مراجعه به سامانه زیر و ورود به بخش تکمیل اطلاعات به ثبت اطلاعات خود و وابستگان مشمول اقدام نمایند

   www.hr.tax.gov.ir

   • ۱۰:۳۱ ۱۴۰۱/۶/۸
   www.hr.tax.gov.ir