• تشویق فرزندان بازنشستگان و موظفین - سال تحصیلی1401-1400

   چون در نظر است طبق روالگذشته اقداماتی به منظور تشویق فرزندان بازنشسته عضو کانون و همچنین موظفین درمقاطع تحصیلی(ابتدائی – دوره اول و دوم متوسطه)در سال تحصیلی 1401-1400 و همچنین قبول شدگان ورودی سال 1401 دانشگاهها (دولتی، آزاد، پودمانی و پیام نور) در مقاطع تحصیلی دکتری، کارشناسی ارشد،کارشناسی و کاردانی انجام پذیرد،

   • ۹:۱۵ ۱۴۰۱/۸/۳
   چون در نظر است طبق روالگذشته اقداماتی به منظور تشویق فرزندان بازنشسته عضو کانون و همچنین موظفین درمقاطع تحصیلی(ابتدائی – دوره اول و دوم متوسطه)در سال تحصیلی 1401-1400 و همچنینقبول شدگان ورودی سال 1401 دانشگاهها (دولتی، آزاد، پودمانی و پیام نور) در مقاطع تحصیلی دکتری، کارشناسی ارشد،کارشناسی و کاردانی انجام پذیرد،  سرویس عکس:
  تشویق فرزندان بازنشستگان و موظفین - سال تحصیلی1401-1400 1