اخبار
پرداخت جوایز دانش اموزان و دانشجویان بخش مالیاتی
پرداخت هزینه پزشکی سال92 (بخش مالیاتی)
پرداخت هزینه پزشکی سال1392(بخش غیرمالیاتی)
پرداخت جوایز دانش آموزان بخش غیرمالیاتی
هزینه پزشکی و جوایز(غیرمالیاتی) استانها
واریز جوایز دانش آموزان و دانشجویان (بخش مالیاتی)تهران و شهرستانها
نشریه مستوفیان شماره72
واریز هزینه پزشکی مالیاتی93
پرداخت هزینه پزشکی نیمه اول سال93 بخش غیرمالیاتی
هزینه پزشکی بخش مالیاتی سه ماه پاییز93
واریز جوایز دانش اموزان بخش مالیاتی سال تحصیلی92-93
هزینه پزشکی بخش غیرمالیاتی پاییز1393
واریز جوایز دانش اموزان بخش غیرمالیاتی سال تحصیلی92-93
واریز هزینه پزشکی سه ماهه زمستان94(بخش مالیاتی)
پرداخت هزینه پزشکی بخش مالیاتی بهار 94
پرداخت هزینه پزشکی بخش غیرمالیاتی زمستان 1393
پرداخت هزینه پزشکی بخش مالیاتی تیرماه94
پرداخت هزینه پزشکی بخش غیرمالیاتی ابتدای سال تا تیر94
پرداخت هزینه پزشکی بخش مالیاتی مرداد94
پرداخت هزینه پزشکی مرداد ماه94بخش غیرمالیاتی94/8/10
پرداخت هزینه پزشکی شهریور94بخش مالیاتی94/8/17
پرداخت هزینه پزشکی شهریور94 بخش غیرمالیاتی ،آذر94
پرداخت هزینه پزشکی مهر94 بخش مالیاتی - 94/10/01
پرداخت هزینه پزشکی مهر و آبان 94 بخش غیرمالیاتی-94/10/06
پرداخت هزینه پزشکی آبان 94بخش مالیاتی در تاریخ94/11/03
پرداخت هزینه پزشکی بخش غیرمالیاتی آذرماه 94 در تاریخ 7/11/94
پرداخت هزینه پزشکی آذر94 بخش مالیاتی در تاریخ94/12/03
هزینه پزشکی دی ماه 94 بخش غیرمالیاتی در تاریخ 94/12/09 واریز گردید.
جوایز تحصیلی سال 94-93 بخش غیر مالیاتی در تاریخ 94/12/9 واریز گردید.
پرداخت جوایز تحصیلی 94-93 بخش مالیاتی در تاریخ 94/12/11
واریز جوایز دانش آموزان و دانشجویان سال تحصیلی94-93 در بخش مالیاتی _ حقوق اسفند94
واریز هزینه پزشکی بهمن ماه94تهران و استانها بخش مالیاتی6/1/95
پرداخت هزینه پزشکی بهمن ماه 94 غیرمالیاتی در تاریخ19/01/95
پرداخت هزینه پزشکی دی ماه 94 بخش مالیاتی 8/2/95
واریز هزینه پزشکی اسفند94 و فروردین 95 بخش غیرمالیاتی مورخ1/3/95
پرداخت هزینه پزشکی اسفند94 و فروردین 95 بخش مالیاتی تاریخ95/03/16
پرداخت هزینه پزشکی بخش غیرمالیاتی اردیبهشت 95 مورخ95/04/08
پرداخت هزینه پزشکی اردیبهشت95 بخش مالیاتی مورخ14/4/95
پرداخت هزینه پزشکی خرداد 95 بخش مالیاتی در تاریخ 2/5/95
پرداخت هزینه پزشکی خرداد95 بخش غیرمالیاتی در تاریخ 95/5/6
پرداخت هزینه پزشکی بخش مالیاتی و غیرمالیاتی (تیرماه95) در تاریخ 7/6/95
پرداخت هزینه پزشکی مرداد ماه 95بخش غیرمالیاتی در تاریخ29/6/95
پرداخت هزینه مرداد95 پزشکی بخش مالیاتی مورخ13/7/95
پرداخت هزینه پزشکی شهریور95 بخش مالیاتی در تاریخ19/8/95
پرداخت هزینه پزشکی شهریور95 بخش غیرمالیاتی در تاریخ23/8/95
پرداخت هزینه پزشکی مهرماه95 بخش غیرمالیاتی در تاریخ29/9/95
پرداخت هزینه پزشکی بخش غیرمالیاتی آبان95 درتاریخ95/11/14
پرداخت هزینه پزشکی بخش غیرمالیاتی آذر95 درتاریخ95/11/25
پرداخت هزینه پزشکی مالیاتی مهرآبان اذردی بهمن اسفند95درمورخ28/1/96
پرداخت جوایز دانش اموزان و دانشجویان(بخش مالیاتی) سال تحصیلی 95-94 درتاریخ27/1/96
پرداخت هزینه پزشکی دیماه بخش غیرمالیاتی درتاریخ96/1/29
پرداخت جوایزدانش آموزان سال تحصیلی 95-94 بخش غیرمالیاتی96/1/29
پرداخت هزینه پزشکی بهمن95بخش غیرمالیاتی96/2/20
پرداخت هزینه پزشکی اسفند95 و فروردین96 بخش غیرمالیاتی مورخ96/4/19
پرداخت هزینه پزشکی اردیبهشت96بخش غیرمالیاتی مورخ96/5/4
پرداخت هزینه پزشکی اردیبهشت و خرداد 96بخش غیرمالیاتی مورخ96/5/4
پرداخت هزینه پزشکی تیرماه 96بخش غیرمالیاتی مورخ96/6/15
پرداخت هزینه پزشکی فروردین لغایت شهریور96 بخش مالیاتی مورخ96/8/07
پرداخت هزینه پزشکی مردادماه 96بخش غیرمالیاتی96/8/8بحساب بانک ملی
پرداخت هزینه پزشکی شهریور ماه 96بخش غیرمالیاتی96/8/22بحساب بانک ملی
پرداخت هزینه پزشکی مهرماه 96بخش غیرمالیاتی96/9/7بحساب بانک ملی
پرداخت هزینه پزشکی آبانماه 96بخش غیرمالیاتی96/10/13بحساب بانک ملی
پرداخت هزینه پزشکی آذرماه 96بخش غیرمالیاتی96/11/09بحساب بانک ملی آذر
پرداخت هزینه پزشکی دیماه 96بخش غیرمالیاتی96/12/09بحساب بانک ملی
پرداخت هزینه پزشکی بخش مالیاتی از مهر لغایت بهمن96 مورخ96/12/28
پرداخت هزینه پزشکی بهمن ماه 96بخش غیرمالیاتی97/02/01بحساب بانک ملی
پرداخت هزینه پزشکی اسفند 96 و فروردین 97بخش غیرمالیاتی97/3/12بحساب بانک ملی
پرداخت هزینه پزشکی اردیبهشت97بخش غیرمالیاتی 97/04/25بحساب بانک ملی
پرداخت هزینه پزشکی خرداد97بخش غیرمالیاتی97/5/01بحساب بانک ملی
پرداخت هزینه پزشکی بخش مالیاتی اسفند96 و فروردین و اردیبهشت و خرداد97در تاریخ 97/5/14
پرداخت هزینه پزشکی تیرماه97بخش غیرمالیاتی97/06/04بحساب بانک ملی
پرداخت هزینه پزشکی مالیاتی (تیرمرداد شهریور97)مورخ97/730
پرداخت هزینه پزشکی مردادماه97 بخش غیرمالیاتی مورخ97/8/15
پرداخت هزینه پزشکی شهریور 97 بخش غیرمالیاتی در تاریخ 97/8/29
پرداخت هزینه پزشکی مهر 97 بخش غیرمالیاتی در تاریخ 97/9/21
پرداخت هزینه پزشکی مهرآبان آذر97 بخش مالیاتی 97/9/17
پرداخت هزینه پزشکی آبان97 بخش غیرمالیاتی در تاریخ97/11/06
پرداخت هزینه پزشکی آذرماه97 بخش غیرمالیاتی مورخ97/11/29
پرداخت هزینه پزشکی دیماه97 بخش غیرمالیاتی مورخ 97/12/19
پرداخت هزینه پزشکی دی بهمن 97 بخش مالیاتی مورخ97/12/28
پرداخت جوایز تحصیلی97-96 بخش مالیاتی مورخ97/12/28
پرداخت هزینه پزشکی بهمن 97بخش غیرمالیاتی مورخ98/1/22
پرداخت جوایز تحصیلی97-96بخش غیرمالیاتی مورخ98/1/22
پرداخت هزینه پزشکی اسفند97و فروردین98 (بخش غیرمالیاتی)در تاریخ98/2/25

معرفی

نام شرکت : کانون بازنشستگان

به نام خدا

برای رفع مشکلات و دفاع از حقوق و نیز پی گیری مسائل بازنشستگان در اواخر سال 1376 عده ای از بازنشستگان وزارت امور اقتصادی و دارایی تصمیم به تاسیس کانون بازنشستگان گرفتند و در پی آن سه نفر از اعضاء موسس بعنوان هیات موسس بنامهای (آقایان رحمن اله قلی زاده – حسین فرنام – اسماعیل حیدری) مورد تایید وزارت کشور قرار گرفتند و سپس با فراهم نمودن مقدمات امر و بنا به درخواست مورخه 26/11/76 هیات موسس مجوز تاسیس کانون در تاریخ 15/1/77 در کمیسیون ماده 10 قانون احزاب و جمعیت های وزارت کشور به تصویب رسید و در همین راستا اولین مجمع عمومی در تاریخ 18/4/77 و با نظارت نماینده محترم وزارت کشور جهت تصویب اساسنامه که مشتمل بر 29 ماده و 26 تبصره و هم چنین انتخاب هیئت مدیره در سالن مدرس وزارت متبوع برگزار گردید. اولین هیئت مدیره کانون که با رای گیری حاضرین در جلسه مجمع عمومی برای دوسال انتخاب شدند عبارتند از آقایان حسین فرنام – اسماعیل حیدری – هوشنگ دادمند – ابوالقاسم لاجوردی- حسین پازوکی و آقایان پرویز حجازی و محمود روحانی مبارکه برای یکسال بعنوان بازرسان قانونی کانون انتخاب شدند که افراد انتخاب شده مورد تایید کمیسیون ماده 10 قانون احزاب و جمعیت های وزارت کشور قرار گرفتند و سرانجام پروانه فعالیت کانون در تاریخ 12/12/77 از طرف وزارت کشور صادر و در تاریخ 6/5/78 در ثبت شرکتها به شماره 11273 به ثبت رسید. مجمع عمومی فوق العاده در تاریخ 12/11/79 و با نظارت نماینده محترم وزارت کشور جهت اصلاح موادی از اساسنامه در سالن مدرس برگزار گردید که مهمترین مواد اصلاح شده عبارتند از: 1) افزایش مدت خدمت هیئت مدیره از دو سال به سه سال. 2) شروع مسئولیت هیئت مدیره از تاریخ صدور پروانه فعالیت کانون. 3)کاهش حد نصاب تاسیس شعبه از 100 نفر به 30 نفر. که این تغیرات در جلسه مورخه 19/3/80 کمیسیون ماده 10 قانون احزاب و جمعیت ها مورد تصویب قرار گرفت. لازم به ذکر است که پس از پایان دوره، اولین هیئت مدیره به موجب اساسنامه کانون مرتباً ه سه سال یکبار هیئت مدیره جدید و هرسال یکبار بازرسان قانونی جدید را مجامع عمومی انتخاب و برای هردوره پروانه جدید توسط وزارت کشور صادر گردیده است که در اغلب موارد افراد قبلی مجدداً انتخاب گردیده اند و در حال حاضر هیئت مدیره کانون عبارتند از آقایان حسین فرنام رئیس هیئت مدیره – اسماعیل حیدری نایب رئیس – سیدمهدی میراسماعیلی عضو اصلی و خزانه دار – محمدرضا رضائیان عضو اصلی و مدیرعامل – رسول دلفانی عضو اصلی و آقایان منوچهر مکرم و علی اصغر جلالی بازرسان قانونی

اهداف تاسیس کانون:

1)اقدام در جهت تامین نیازمندیهای اجتماعی کارکنان بازنشسته وزارت امور اقتصادی و دارایی 2)فراهم نمودن امکانات بیمه درمانی مکمل و فرهنگی و ورزشی برای کارکنان بازنشسته وزارت متبوع 3)تشکیل تعاونی های خدمات و پشتیبانی- مسکن – صندوق قرض الحسنه برای اعضاء وسایر تعاونی های مورد نیاز 4)استفاده مطلوب از تخصص و امکانات همکاران بازنشسته 5)ارتباط نزدیک و همکاری با سازمان بازنشستگی کشوری 6)انجام کلیه اقدامات مجاز در جهت حفظ منافع اعضاء با رعایت قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران.

اقدامات انجام شده در کانون:

1)پس از تاسیس کانون همه ساله مبالغی جهت تامین بخشی از هزینه های پزشکی – رفاهی مالی به بازنشستگان و موظفین (با مساعدت وزارت متبوع)تامین و پرداخت گردیده است. 2) تشویق و تجلیل و اهداء جایزه (سکه طلا) به فرزندان شاگرد ممتاز بازنشستگان و موظفین و پذیرفته شدگان در کنکور دانشگاهها در تمام سطوح تحصیلی(با حمایت و موافقت مسئولین محترم وزارت متبوع و سازمان امورمالیاتی و تامین منابع لازم). 3)تشکیل شرکت تعاونی خدمات و پشتیبانی بازنشستگان.(تعداد اعضاء440نفر) 4)تشکیل شرکت تعاونی مسکن کانون بازنشستگان.(تعداد اعضاء 310نفر) 5)تشکیل صندوق قرض الحسنه بازنشستگان و موظفین.(تعداد اعضاء 1300نفر) 6)انعقاد قرارداد فی مابین کانون و آقای دکتر ارجمند(جراح و دندانپزشک) جهت استفاده از خدمات دندانپزشکی با تخفیف ویژه. 7)برنامه ریزی و معرفی بازنشستگان و خانواده آنان جهت استفاده از تسهیلات گردشگری با هماهنگی سازمان بازنشستگی و شرکت پرشین گلف و شرکت سرمایه گذاری ایرانگردی و جهانگردی 8)اخذ سهمیه به منظور استفاده بازنشستگان و خانواده آنان از امکانات رفاهی مجتمع پلاژ خزر آباد ساری – سرعین اردبیل – زائرسرای مشهد مقدس با هماهنگی اداره کل امور اداری و پشتیبانی (رفاه سابق) 9)برگزاری جلسات هفتگی هیئت مدیره در جهت تامین منافع و کمک در حل مسائل بازنشستگان. 10)عضویت موثر و همکاری با سایر کانون ها از طریق جلسات ماهانه به منظور تامین خواسته های بازنشستگان. 11)برگزاری جلسات سالیانه هیئت مدیره کانون مرکز با مسئولین شعب کانون استانها جهت تبادل نظر و همفکری. 12)انتشار 66 شماره نشریه مستوفیان (ارگان خبری کانون) که اولین شماره آن در آذر ماه سال 79 منتشر گردید. 13)تاسیس 20 شعبه کانون در استانها که فهرست آنها و نیز نام روسای فعلی آنها بشرح زیر میباشد: 1-استان آذربایجان شرقی به ریاست آقای اسماعیل راستگار. 2-استان آذربایجان غربی به ریاست آقای جمشید خجسته. 3-استان اصفهان به ریاست خانم توران دخت دستگردی . 4-استان اردبیل به ریاست آقای فرهاد شاهعلی نژاد . 5-استان خراسان رضوی به ریاست آقای نصرت اله مختاری امیرمجدی. 6-استان خوزستان به ریاست آقای رحمت اله شیخ الاسلامی. 7-استان زنجان به ریاست آقای مرتضی خداداد مترجمی. 8-استان سمنان به ریاست آقای محمد یغمانژاد. 9-استان فارس به ریاست خانم مدینه حاجی زاده. 10-استان قزوین به ریاست آقای قاسم تحویلدارزاده. 11-استان گلستان به ریاست آقای یحیی ضمیری 12-استان گیلان به ریاست آقای حسین احمدی فر، 13-استان کرمان به ریاست آقای رضا خواجه احمدی 14-استان لرستان به ریاست آقای حجت اله شفیع. 15-استان مازندران به ریاست خانم زهرا بازگرد. 16-استان مرکزی به ریاست آقای منوچهر مرندی، 17-استان همدان به ریاست آقای قدرت اله بداغی، 18-استان یزد به ریاست آقای محمد حسین احمدزاده، 19-استان چهار و محال و بختیاری به ریاست آقای سیروس منصوری 20-استان کهکیلویه و بویراحمدی (در حال تاسیس) تعداد اعضاء کانون تهران(بخش مالیاتی و غیرمالیاتی) 3425 نفر تعداد اعضاء شعب استانها(بخش مالیاتی و غیرمالیاتی) 2998 نفر تعداد کل اعضاء کانون مرکز و شعب (بخش مالیاتی و غیرمالیاتی) 6423 نفر کانون در شروع فعالیت، کار خود را با یک نفر کارمند پاره وقت شروع نمود و در حال حاضر (10)نفر همکار بطور ثابت در کانون و شرکتهای وابسته مشغول خدمت میباشند که مجموعاً با اعضاء هیئت مدیره و بازرسانی قانونی در کانون و شرکتهای تابعه (26)نفر در خدمت بازنشستگان عزیز هستند. توضیح اینکه از ابتداء تاکنون خدمت هیئت مدیره کانون افتخاری بوده است.