اخبار
پرداخت جوایز دانش اموزان و دانشجویان بخش مالیاتی
پرداخت هزینه پزشکی سال92 (بخش مالیاتی)
پرداخت هزینه پزشکی سال1392(بخش غیرمالیاتی)
پرداخت جوایز دانش آموزان بخش غیرمالیاتی
هزینه پزشکی و جوایز(غیرمالیاتی) استانها
واریز جوایز دانش آموزان و دانشجویان (بخش مالیاتی)تهران و شهرستانها
نشریه مستوفیان شماره72
واریز هزینه پزشکی مالیاتی93
پرداخت هزینه پزشکی نیمه اول سال93 بخش غیرمالیاتی
هزینه پزشکی بخش مالیاتی سه ماه پاییز93
واریز جوایز دانش اموزان بخش مالیاتی سال تحصیلی92-93
هزینه پزشکی بخش غیرمالیاتی پاییز1393
واریز جوایز دانش اموزان بخش غیرمالیاتی سال تحصیلی92-93
واریز هزینه پزشکی سه ماهه زمستان94(بخش مالیاتی)
پرداخت هزینه پزشکی بخش مالیاتی بهار 94
پرداخت هزینه پزشکی بخش غیرمالیاتی زمستان 1393
پرداخت هزینه پزشکی بخش مالیاتی تیرماه94
پرداخت هزینه پزشکی بخش غیرمالیاتی ابتدای سال تا تیر94
پرداخت هزینه پزشکی بخش مالیاتی مرداد94
پرداخت هزینه پزشکی مرداد ماه94بخش غیرمالیاتی94/8/10
پرداخت هزینه پزشکی شهریور94بخش مالیاتی94/8/17
پرداخت هزینه پزشکی شهریور94 بخش غیرمالیاتی ،آذر94
پرداخت هزینه پزشکی مهر94 بخش مالیاتی - 94/10/01
پرداخت هزینه پزشکی مهر و آبان 94 بخش غیرمالیاتی-94/10/06
پرداخت هزینه پزشکی آبان 94بخش مالیاتی در تاریخ94/11/03
پرداخت هزینه پزشکی بخش غیرمالیاتی آذرماه 94 در تاریخ 7/11/94
پرداخت هزینه پزشکی آذر94 بخش مالیاتی در تاریخ94/12/03
هزینه پزشکی دی ماه 94 بخش غیرمالیاتی در تاریخ 94/12/09 واریز گردید.
جوایز تحصیلی سال 94-93 بخش غیر مالیاتی در تاریخ 94/12/9 واریز گردید.
پرداخت جوایز تحصیلی 94-93 بخش مالیاتی در تاریخ 94/12/11
واریز جوایز دانش آموزان و دانشجویان سال تحصیلی94-93 در بخش مالیاتی _ حقوق اسفند94
واریز هزینه پزشکی بهمن ماه94تهران و استانها بخش مالیاتی6/1/95
پرداخت هزینه پزشکی بهمن ماه 94 غیرمالیاتی در تاریخ19/01/95
پرداخت هزینه پزشکی دی ماه 94 بخش مالیاتی 8/2/95
واریز هزینه پزشکی اسفند94 و فروردین 95 بخش غیرمالیاتی مورخ1/3/95
پرداخت هزینه پزشکی اسفند94 و فروردین 95 بخش مالیاتی تاریخ95/03/16
پرداخت هزینه پزشکی بخش غیرمالیاتی اردیبهشت 95 مورخ95/04/08
پرداخت هزینه پزشکی اردیبهشت95 بخش مالیاتی مورخ14/4/95
پرداخت هزینه پزشکی خرداد 95 بخش مالیاتی در تاریخ 2/5/95
پرداخت هزینه پزشکی خرداد95 بخش غیرمالیاتی در تاریخ 95/5/6
پرداخت هزینه پزشکی بخش مالیاتی و غیرمالیاتی (تیرماه95) در تاریخ 7/6/95
پرداخت هزینه پزشکی مرداد ماه 95بخش غیرمالیاتی در تاریخ29/6/95
پرداخت هزینه مرداد95 پزشکی بخش مالیاتی مورخ13/7/95
پرداخت هزینه پزشکی شهریور95 بخش مالیاتی در تاریخ19/8/95
پرداخت هزینه پزشکی شهریور95 بخش غیرمالیاتی در تاریخ23/8/95
پرداخت هزینه پزشکی مهرماه95 بخش غیرمالیاتی در تاریخ29/9/95
پرداخت هزینه پزشکی بخش غیرمالیاتی آبان95 درتاریخ95/11/14
پرداخت هزینه پزشکی بخش غیرمالیاتی آذر95 درتاریخ95/11/25
پرداخت هزینه پزشکی مالیاتی مهرآبان اذردی بهمن اسفند95درمورخ28/1/96
پرداخت جوایز دانش اموزان و دانشجویان(بخش مالیاتی) سال تحصیلی 95-94 درتاریخ27/1/96
پرداخت هزینه پزشکی دیماه بخش غیرمالیاتی درتاریخ96/1/29
پرداخت جوایزدانش آموزان سال تحصیلی 95-94 بخش غیرمالیاتی96/1/29
پرداخت هزینه پزشکی بهمن95بخش غیرمالیاتی96/2/20
پرداخت هزینه پزشکی اسفند95 و فروردین96 بخش غیرمالیاتی مورخ96/4/19
پرداخت هزینه پزشکی اردیبهشت96بخش غیرمالیاتی مورخ96/5/4
پرداخت هزینه پزشکی اردیبهشت و خرداد 96بخش غیرمالیاتی مورخ96/5/4
پرداخت هزینه پزشکی تیرماه 96بخش غیرمالیاتی مورخ96/6/15
پرداخت هزینه پزشکی فروردین لغایت شهریور96 بخش مالیاتی مورخ96/8/07
پرداخت هزینه پزشکی مردادماه 96بخش غیرمالیاتی96/8/8بحساب بانک ملی
پرداخت هزینه پزشکی شهریور ماه 96بخش غیرمالیاتی96/8/22بحساب بانک ملی
پرداخت هزینه پزشکی مهرماه 96بخش غیرمالیاتی96/9/7بحساب بانک ملی
پرداخت هزینه پزشکی آبانماه 96بخش غیرمالیاتی96/10/13بحساب بانک ملی
پرداخت هزینه پزشکی آذرماه 96بخش غیرمالیاتی96/11/09بحساب بانک ملی آذر
پرداخت هزینه پزشکی دیماه 96بخش غیرمالیاتی96/12/09بحساب بانک ملی
پرداخت هزینه پزشکی بخش مالیاتی از مهر لغایت بهمن96 مورخ96/12/28
پرداخت هزینه پزشکی بهمن ماه 96بخش غیرمالیاتی97/02/01بحساب بانک ملی
پرداخت هزینه پزشکی اسفند 96 و فروردین 97بخش غیرمالیاتی97/3/12بحساب بانک ملی
پرداخت هزینه پزشکی اردیبهشت97بخش غیرمالیاتی 97/04/25بحساب بانک ملی
پرداخت هزینه پزشکی خرداد97بخش غیرمالیاتی97/5/01بحساب بانک ملی
پرداخت هزینه پزشکی بخش مالیاتی اسفند96 و فروردین و اردیبهشت و خرداد97در تاریخ 97/5/14
پرداخت هزینه پزشکی تیرماه97بخش غیرمالیاتی97/06/04بحساب بانک ملی
پرداخت هزینه پزشکی مالیاتی (تیرمرداد شهریور97)مورخ97/730
پرداخت هزینه پزشکی مردادماه97 بخش غیرمالیاتی مورخ97/8/15
پرداخت هزینه پزشکی شهریور 97 بخش غیرمالیاتی در تاریخ 97/8/29
پرداخت هزینه پزشکی مهر 97 بخش غیرمالیاتی در تاریخ 97/9/21
پرداخت هزینه پزشکی مهرآبان آذر97 بخش مالیاتی 97/9/17
پرداخت هزینه پزشکی آبان97 بخش غیرمالیاتی در تاریخ97/11/06
پرداخت هزینه پزشکی آذرماه97 بخش غیرمالیاتی مورخ97/11/29
پرداخت هزینه پزشکی دیماه97 بخش غیرمالیاتی مورخ 97/12/19
پرداخت هزینه پزشکی دی بهمن 97 بخش مالیاتی مورخ97/12/28
پرداخت جوایز تحصیلی97-96 بخش مالیاتی مورخ97/12/28
پرداخت هزینه پزشکی بهمن 97بخش غیرمالیاتی مورخ98/1/22
پرداخت جوایز تحصیلی97-96بخش غیرمالیاتی مورخ98/1/22
پرداخت هزینه پزشکی اسفند97و فروردین98 (بخش غیرمالیاتی)در تاریخ98/2/25

اطلاعیه ها

راه اندازی سایت کانون بازنشستگان وزارت امور اقتصادی و دارایی1392/4/24
ضوابط پرداختی کمکهای پزشکی از ابتدای921392/5/2
قرارداد بیمه درمان مکمل سازمان بازنشستگی1392/5/2
بیمه تکمیل درمانی بازنشستگان و وظیفه بگیران1392/5/9
شرکت اسد گشت شرق1392/6/20
اساسنامه1392/6/26
تخفیف خرید دستگاه اندازه گیری قند و فشار خون1392/9/6
اعلام پست الکترونیکی کانون بازنشستگان1392/10/4
نشانی شعب بیمه آتیه سازان حافظ (تهران)1392/10/25
نشانی نمایندگی های سازمان بازنشستگی تهران1392/10/25
شرکت ارتعاشات طبی ایرانیان1392/11/30
تورهای سیاحتی و زیارتی سازمان بازنشستگی کشور1393/4/10
پرداخت هزینه ازمایش توسط بیمه تکمیلی1393/7/26
مشاهده لینک کانون بر روی سایت وزارت دارایی1393/7/26
شرایط قرارداد بیمه اتومبیل بازنشستگان - بیمه البرز1393/9/10
مهمترین اقدامات کانون بازنشستگان دارایی(تلاش مسئولان کانون، دفاع از حقوق و پیگیری مسائل بازنشستگان است.1394/3/2
ضوابط جدید دریافت هزینه پزشکی1394/7/21
افزایش تعداد و کمک هزینه سفرهای زیارتی و سیاحتی بازنشستگان کشوری 1395/1/29
مهلت دریافت مدارک دانش اموزان و دانشجویان سال تحصیلی 95-941395/6/2
ضوابط پرداخت هزینه پزشکی بخش مالیاتی و غیرمالیاتی - از تیرماه 13951395/6/2
مهلت دریافت هزینه های پزشکی سال 95 تا پایان خرداد 96 میباشد1396/3/10
مهلت ارسال مدارک دانش آموزان و دانشجویان 1396/5/22
آغاز ثبت‌نام وام ضروری بازنشستگان از اول آبان ماه1396/7/11
راه اندازی تور تفریحی گردشگری خزرآباد ساری1396/12/9
آگهی دعوت مجمع اول -97/03/081397/2/26
آگهی دعوت مجمع نوبت دوم 97/3/281397/3/22
قرارداد هتل ارشیا خرم آباد 1397/5/27
وام بانک قرض الحسنه مهر ایران1397/5/27
گزارش صندوق قرض الحسنه کانون بازنشستگان1397/7/7
شرایط و مهلت اهداء جوایز تحصیلی دانش آموزان و دانشجویان1397/7/7
افتتاح حساب در بانک مهر ایران1397/7/28
قرارداد با بیمه البرز1397/8/14
اطلاعیه تور قشم - تهران1397/8/30
آغاز ثبت نام مرحله دوم وام ضروری بازنشستگان کشوری1397/11/8
مهلت دریافت هزینه های پزشکی سال 97 تا پایان شهریور98میباشد1398/1/24